Vedtægter

Vedtægter for Nordvestsjællands Stenklub

1. Navn og hjemsted.                                   

Foreningens navn er Nordvestsjællands Stenklub, og foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

2. Formål.            

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for geologi, herunder især bjergarter, mineraler og fossiler.

3. Medlemskab og kontingent.

Foreningen er åben for alle, som vil overholde foreningens vedtægter.

For medlemskab betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalfor-samlingen.

Kontingentet gælder for kalenderåret og betales forud senest den 1. februar. Børn og unge under 15 år betaler halv pris. Hvis medlemskab først tegnes efter 1. juli, betales halv pris (børn og unge kvart pris).

Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved restance udover 3 måneder ophører medlemskabet.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet, som samtidig skal gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.  

4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes ved brev eller særlig meddelelse (f.eks. foreningens blad) med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand (hvert andet år).
  6. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsemedlemmer og - hvert andet år – af 2 suppleanter. 
  1. Valg (hvert andet år) af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  2. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlinen.
  1. Eventuelt.        

Afgørelser på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, Jf. dog § 6. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der ikke er i restance.

5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom.

Indkaldelsen med dagsorden skal ske senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

6. Vedtægtsændringer.

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun besluttes af generalforsamlingen, når forslag herom er udsendt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte går ind for ændringerne.

7. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.   

Bestyrelsen består af formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og evt. andre funktioner.

Alle valg gælder for 2 år, således at der hvert år er mindst 2  bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år tillige formanden på valg. 2 suppleanter vælges hvert andet år. 

Genvalg kan finde sted. Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år og har stemmeret.

Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

8. Tegningsret m. v.

Formanden og kassereren har tegningsret. Kassereren er den eneste, som kan hæve på kontoen. Kassereren disponerer alene over valg af bank og kan oprette netbank. Kassereren forelægger regnskab, herunder formueforhold. Sekretæren udfærdiger referat/forhandlingsprotokol.

9. Ansvar.

Deltagelse i klubbens arrangementer (f.eks. feltture) sker på deltagernes eget ansvar.

10. Handel.

Handel med sten, mineraler og og fossiler m.v. må ikke finde sted ved foreningens arrangementer – med undtagelse af en af bestyrelsen arrangeret auktion.

Ingen kommerciel udnyttelse må finde sted af materiale, der er tilvejebragt fra lokaliteter, hvortil foreningen ved særlig tilladelse har skaffet adgang.

11. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kræver beslutning først på en generalforsamling efter reglerne i § 4 og derefter på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes tidligst 14 dage senere, og hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved foreningens opløsning går foreningens midler og eventuel fællessamling til Brorfelde Observatorium.

12. Lov om Folkeoplysning.

Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt ”Lov om Folkeoplysning”.

 

    Vedtaget på generalforsamling den 27. november 2016

 

 

     ____________________________

     Sekretær

 

 

     _____________________________

     Formand

 

 

     _____________________________

     Næstformand

 

 

     _____________________________

     Kasserer

 

 

     _____________________________

     Bestyrelsesmedlem

    

 

     _____________________________