Nordvestsjællands Stenklubs Generalforsammling 22. - 10. - 2020
Overskrift 1

Nordvestsjælland Stenklubs generalforsamling den 22/10-2020 (34 gang).

 

1. Valg af dirigent:

 

Steen-Kristian Eriksen blev valgt.

 

Takker for valget og oplyser, at indkaldelsen er lovligt varslet via Spadejen i vort sept.blad.

I år 16 medlemmer er mødt op, 19 var tilmeldt med p.g.a. sygdom blev vi kun 16.

 

 

2. Formandens beretning:

Stenklubbens aktiviteter i det forgangne år.

1. Klubaftener - Foredrag og sociale arrangementer

Siden generalforsamling i oktober 2019 nåede vi hen over vinteren at få nogle gode og hyggelige aftener sammen i klubben:

d. 7. november havde vi besøg af Tom Weidner, civilingeniør med passion for mineraler, specielt de fluorescerende. Han fortalte og forklarede og viste os sten og billeder fra nogle af hans rejser til Franklin i USA og Ilimaussaq i Grønland. En rigtig spændende aften med en amatør, der begejstret delte ud af sin store viden.

d. 5. december løb den traditionsrige Jule-komsammen af stablen: hygge med gløgg og æbleskiver, julefortællinger, sang – og så den evindelige, nervepirrende pakkeleg, som åbenbart aldrig går af mode, og hvor vi hvert år sender dele af reglementet til debat, og hvor stemningen til tider kan blive højrøstet, men altid munter.. 

d. 9. januar fik vi et foredrag af Sten Lennart Jakobsen, geologisk konservator tilknyttet Geomuseum Faxe. Som tidligere mangeårigt medlem af Danekræ-udvalget har han stor erfaring med at bestemme og vurdere fossiler fundet i Danmark. Det blev en fin aften, med mange informationer og gode historier.

d. 6. februar kom Johnny Rinds på besøg i stenklubben for at fortælle om vulkaner, specielt om sine rejser til Etiopien, i det unge vulkanområde, hvor man finder Afrikas mest aktive vulkan, Erta Ale. Også denne aften blev vi beriget med gode billeder og interessante fortællinger.

Og det blev så forårets sidste klubaften!

Vi fik billeder og beretninger på TV, radio og andre medier – om den onde Corona-virus, der fra Kina spredte sig, bl.a. til Italien og Østrig, og som lagde sundhedsvæsener ned i takt med stigende smittetal og antal dødsofre.

Da vi nåede eftermiddagen d. 11. marts, stod det klart for os i bestyrelsen, at det ikke var forsvarligt at samle os til foredragsaftener i vores hyggelige klublokale. Så Mogens kontaktede Thorbjørn Madsen for at aflyse hans foredrag d. 12. om jordskælv, og jeg skrev rundt til alle medlemmer for at meddele beslutningen.

Samtidig aflyste jeg de planlagte ture. 

 

Den aflysning trak jeg så senere tilbage, dels efter medlems-henvendelser, dels efter egne overvejelser og samtaler med min makker Mogens. Vi blev enige om, at det kunne forsvares at invitere på disse ture, eftersom 

-        det jo var udendørs-arrangementer med mulighed for at holde god afstand.

-        vi sjældent var mange af sted, og 

-        det var muligt - om nødvendigt –at dele os i et par mindre grupper.

På de betingelser blev nogle af turene gennemført hen over sommeren.

 

2. Årets ture

d. 3. maj gik årets første tur til Storebæltskysten ved Musholm Bugt / Sibjerg Strand, hvor en lille flok – efter lidt besværligheder mødtes og fik en hyggelig strandtur sammen.

d. 7. juni gik turen til Møn – Høvblege og stranden ved fyret. Det blev en fin dag, i dejligt solskin. Med en herlig blomsterpragt på skrænterne og en smuk strandtur, dog uden de store fund af sjældne sten og fossiler (som man jo altid drømmer om!)

d. 5. juli lød programmet på en tur til grusgrave ved Sorø. Her skulle Thorbjørn Madsen have været vores guide, men han valgte at aflyse.

d. 9. august havde vi arrangeret en tur til Stranden ved Heatherhill, nordøst for Tisvildeleje. Det er et rigtig spændende område, og der var mange besøgende, både badende og strandtravende – og enkelte lystfiskere. Vi oplevede dog ikke trængsel (undtagen på P-pladsen hen på eftermiddagen!) 

Vi var en 9 – 10 klubmedlemmer, der i ro og mag spadserede til stranden for at se på sten og solbeskinnet havudsigt. Siden hen stod den på eftermiddags-kaffe-hygge, og inden vi sagde farvel, nåede vi en dejlig tur ”på lyngen”, der stod i fuldt flor.

d. 6. september mødtes mange af os hos Ib og Jonna for at se på Fugle Stigs Bjergby. Her har Ib sin store stensamling til fremstilling af fugle og anden stenhugger-kunsthåndværk, som han har arbejdet med i nogle år efterhånden. Det blev til en hyggelig dag i haven og udestuen, med rundvisning, kaffe, kage og megen hyggesnak. Stor tak til Ib og Jonna for gæstfriheden!

d. 1. oktober skulle vi have haft sæsonens første klubaften, med fremvisning af Årets fund. Men grundet de stigende smittetal og mødets karakter, valgte vi at aflyse.

Som situationen er, må vi nok forholde os til de enkelte arrangementer og vurdere fra gang til gang, om det er fornuftigt at gennemføre. Vi vil bestræbe os på, at I alle bliver underrettet i passende tid, d.v.s. som sædvanligt en lille uges tid i forvejen.

 

3. Smykkeværksted

Elsebeth fortæller om arbejdet på smykkeværkstedet gennem året.


 

5. ”Spadejen”

Udgivelsen af klubbens blad er fortsat som det plejer – og redaktøren vil stadigvæk gerne have ideer og forslag til indholdet!

 

6. Hjemmeside

Den foreløbige hjemmeside-bestyrer (undertegnede) kæmper stadig ind imellem med teknikken, men uden den store entusiasme – og vil gerne afløses. 

Der må være nogen, der kan hitte ud af det med at lægge billeder ind, f.eks.

 

7. Klublokalet / Kildebjergskolen

Smykkeværkstedsfolket holder lokalet rent i forbindelse med værkstedsdagene. Vi har fået lov til at bruge aulaen til vore møder, og skolen har udstyret os med rengøringsmidler, så vi kan efterlade den fin og afsprittet!

 

4. Brorfelde

Vi har i det forgangne år ikke haft meget kontakt med Brorfelde-observatoriet, men jeg fik en invitation til et arrangement d. 2. oktober for ”samarbejdspartnere”, i forbindelse med ”Fejring af jordens fortællinger”. Omkring geologiens hus er der opbygget en slags lege- og oplevelsesplads, der handler om den jord, vi bor på – om istiden, stenene, fossilerne og andre spor af liv fra ”tidernes morgen”. Desværre måtte fejrings-arrangementet aflyses på grund af de nye, stigende smittetal.

 

7. Bestyrelsesmøder

Vi har i årets løb kun afholdt 2 bestyrelsesmøder, men til gengæld orienteret hinanden og konfereret via mail og telefon. 

Mange af opgaverne i klubben ligger jo i de forskellige udvalg, som arbejder rigtig godt og sørger for alt det praktiske – omkring arrangementer, foredragsholdere, turplanlægning, blad, lokaler, værksted o.s.v..

Vi skal til stadighed være opmærksomme på medlemstallet. 

Der har igen i år været et lille frafald af medlemmer. Vort senest opdaterede medlemstal er på 42.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for den opbakning, vi har fået i det forgangne år! Vi håber, I fortsat vil benytte jer af muligheden for at deltage i klubbens arrangementer – og vi er altid modtagelige for forslag!

 

Elsebeth fortalte om vort værksted:

Vort værksted lukkede for aktivitet p.g.a. corona både i marts og april mdr.

Vor opstart 1 gang i sept. Gik ikke så godt, vore brik(nøgler) virkede ikke,  men 2. gang var alt

o.k.  Knud, vor gode leder, hjælper os og inspirerer, og vi er alle også gode til at hjælpe hinanden,

lige meget om det er øreringe, halskæder og andet.

 

Næste møde på skolen er Opaler v/Dan Mikkelsen. Der blev nævnt tilmelding nødvendig, og vi vil

selvfølgelig også rette os efter myndighedernes anbefaling.

Knud nævnte, at vi har et rigtig godt værksted, bedre end hvad der tilbydes på aftenskolekurser.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

 

Linda fremlagde regnskab:

 

Årets omsætning                      kr.   6.870,00

Årets overskud                         kr.   1.065,00

Bankbeholdning                       kr. 11.990,00

Kassebeholdning                      kr.   1.021,00

Aktiver i alt                              kr. 13.011,00.

 

Linda gør arbejdet som kasserer gratis og modtog en lille beskeden gave, Else takker for det store

arbejde.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2021:

 

Bestyrelsen har besluttet uændret kontingent.

 

5.Valg af formand: på valg er Else Eriksen.

 

Else blev genvalgt.

 

 

6. Valg til bestyrelsen: på valg Ragnhild Hansen, Ib og Jonna Madsen.

alle blev genvalgt. Gerne en anden end Ragnhild Hansen, men ikke mulighed lige nu.

 

7. Valg til udvalg:  Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

 

Turudvalg: Else ønsker ikke genvalg, Mogens Hansen og Inger  de Cros Dich er valgt.

 

Mødeudvalg: Mogens Hansen er genvalgt. Else opfordrede til, at vi ringede til Mogens, hvis vi

havde en spænde foredragsholder. Knud bidrager gerne med dette.

 

Festudvalg: Susanne Quist Jensen, Jonna Madsen og Ib Madsen, alle genvalg.

 

Værkstedsudvalg: Knud Quist Jensen vil gerne udtræde. Vera Haubjerg, Susanne Sode, Elsebeth

Hermansen og Ragnhild Hansen er valgt. Knud er vor leder på værkstedet.

 

Lokaler: Ragnhild Hansen genvalg. Men her skal nævnes, at det er værkstedet, der altid bidrager med rengøring m.v.,

 

Udstillingsudvalg: Mogens Hansen og Lizzie Jespersen er genvalgt.

Else fortalte, at Else og Mogens havde brugt nogen tid med at få de forskellige materialer vi har

fået på plads i vore montre.

 

Redaktionsudvalg: Else Eriksen og Asbjørn Grarup er genvalgt.

Else fortalte, at Asbjørn var god til at finde artikler og også bidrage med noget selv.

 

Bagere: Hanna Grarup, Vibeke Nielsen og Jonna Madsen er alle genvalgt.

 

Presse-meddeler: Hanna Grarup er genvalgt.

 

Hjemmesideredaktør: Else Eriksen er genvalgt.

Forlag fra Susanne Sode og Ruth Hemmingsen om også at anvende Facebook.

Dette har før været drøftet i bestyrelsen, og det vil vi atter tage op på vore bestyrelsesmøder.

Else ville gerne afløses, det kræver et stort arbejde med vor hjemmeside.

 

8. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

9. Eventuelt:

OBS: valg at suppleanter og revisorer sker hvert andet år og derfor først i 2021.

 

Frode Rasmussen efterlyste adresser. Det må man ikke ifølge BBC, og vil man have adresser må man selv skaffe dem.

Vera Haubjerg fra vort værkstedsudvalg vil f. eks. kun have mail adresse og ikke sit mobil.nr.

 

Knud meddelte, at han altid henviste til Nordvestsjællands Stenklub, hvis nogen på Facebook havde spørgsmål omkring fossiler.

 

Susanne og Jonna uddeler 1 stk. Smørrebrød ad gangen med handsker og mundbind.

 

Steen-Kristian takker for god ro og orden.

 

 

__________________________                                              __________________________

Steen Kristian Eriksen                                                     Ragnhild Hansen

Dirigent                                                                                     Sekretær

 

 

 

Nordvestsjælland Stenklubs generalforsamling den 24/10-2019 (33 gang).

Else bød velkommen og henviser til vedlagte dagsorden og regnskab.

 

1.Valg af dirigent:

Steen-Kristian blev valgt.

 

Takker for valget og oplyser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i vort sept. blad.

20 medlemmer er mødt op og bagefter 19 til spisning.

 

2. Formandens beretning:

 

Klubaftener - Foredrag og sociale arrangementer

 

Siden sidste års generalforsamling har vi haft 7 ret velbesøgte aftenarrangementer: 

 

d. 8. novemberhavde vi besøg af Jesper Milan, geolog / palæontolog og museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Han fortalte om sin deltagelse i spændende ekspeditioner i 2012 og -16 til Jamesonland i det øde Østgrønland, hvor man gjorde vigtige fund af spor og knogler fra forskellige dinosaurer.

 

d. 6. decemberløb den traditionsrige Jule-komsammen af stabelen: hygge med gløgg og æbleskiver, julefortællinger, sang – og  nervepirrende pakkeleg. 

 

d. 10. januarfik vi et foredrag af Hans Jørgen Hansen,geolog med speciale i mikron-palæontologi. Han har også gransket årsagerne til, at dinosaurerne forholdsvis pludseligt forsvandt for ca. 50 mio. år siden. En meget levende beretning, der også kom til at  handle om forskernes strid om hvilken teori der er mest sandsynlige forklaring på dinosaurernes uddøen.

 

d. 7. februarkom Finn Kiilerich Jensen, som er amatørgeolog,på besøg og fortalte om en tur med den københavnske klub ”Stenvennerne” til England. Vi hørte om fossil-jagt langs kysten og så nogle af hans mange fine fund.

 

d. 7. martsvar det Thorbjørn Madsen, formand for Sydsjællands Amatør-geologiske Forening, der holdt foredrag. Han er specielt interesseret i fossiler, og den aften satte han fokus på den uddøde gruppe af blæksprutter, hvis fossiler kalder sættelys. Det blev en rejse fra Juratiden, ca. 200 mio. år tilbage, frem til slutningen af kridttiden for ca. 65 mio. år siden. Vi kom også til at høre om de store forandringer, vores klode undergik i løbet af dette tidsrum.

 

d. 4. april fik klubben besøg af Else-Marie Schjerning, indehaver af C.Antonsen guld- og sølvsmediei Odense. Som udlært guldsmed, diplom gemmolog og eksamineret diamantgraderer - har hun stor viden om og erfaring med ædelstene.Hun fortalte levende om bl.a. sine rejser rundt i verden for at se de lokaliteter, hvorfra forskellige smykkesten og perler kommer.

 

d. 3. oktoberhavde vi Årets fund- aften, hvor vi fortalte om vore stenfund i det forgangne år, og om de steder, vi har besøgt. Det blev en hyggelig aften, hvor vi også havde besøg af et par af Ib og Jonnas venner fra Jyderup, som viste fund fra deres tur på Gotland.

 

Årets ture

 

d. 14. aprilgik årets første tur til stranden på Asnæs, hvor vi var 11, der mødtes på Havnemarken P-plads. Halvøen Asnæs skyder sig ca. 12 km ud i Storebælt og afgrænser Kalundborg Fjord mod syd. Vi gik på stranden i kulde og blæst for at se, hvad vi kunne hitte af ledeblokke og evt. fossiler. Lidt fandt vi da, men besluttede at køre øst- og sydpå for at finde et lidt lunere strøg, til frokostpausen. Det lykkedes, og det blev til lidt mere sol- og strandtur , og vi sluttede en hyggelig dag af med kaffe, kage og slåenlikør – med udsigt til Storebælt + bonus: en enkelt havørn i glideflugt.

 

d. 12. majgik turen til Kullen. Her deltog 7 medlemmer i et program, der både indeholdt kultur og geologiske oplevelser. 

I klipperne kan man visse steder finde ”diamant-sten” … hvis man ellers er heldig og kan finde vejen!!

 

Belært af erfaringer fra de sidste par års aflysninger, valgte vi ikkeat planlægge en flerdages-tur i maj, som vi tidligere har gjort. Så den næste tur blev:

 

d. 16. juni,  hvor Geomuseum Faxe og kalkbruddet  stod på programmet. Her blev vi 5 deltagere. Vi gav os god tid til at se den spændende samling af fossiler og den meget pædagogiske udstilling. Vejret var rigtig flot, så det var smukt at gå rundt i kalkbruddet.

 

d. 7. juligik turen til Gedser Odde, hvor de 6 deltagere startede med et besøg i Det sorte Geomuseum, hvor geolog og museumsinspektør Palle Gravesen viste rundt og fortalte. Han fulgte siden med på stranden, hvor der var tid til fossil-jagt.

 

d. 4. augusthavde vi arrangeret en tur til Eskebjerg Vesterlyng sammen med Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening, hvor vi i alt var ca.37 deltagere. Det blev en rigtig dejlig dag, hvor vi hørte om ”Lyngens” historie og geologi. Vi fik set på skibssætningen, og vi kom op på vandreklitten med den fine udsigt over bugten til Sejrø og Nekselø. På stranden fandt vi et godt sted at finde ledeblokke. Dagens heldigste finder samlede en sten op med 5-6 søpindsvine-fossiler. Efter turen bød vi på kaffe og kage og kik på samlingen hjemme i klubben. Her var vi ca. 20 deltagere. 

 

d. 1. septemberdeltog Stenklubben i det årlige ”The-selskab” på Holbæk Museum med en lille udstilling og med fortælling om klubbens arbejde.

Samme dag var vi også inviteret til at deltage i Sydvestsjællands Stenklubs store årlige Søpindsvine-jagt.

 

Smykkeværksted

Vera fortæller om arbejdet på smykkeværkstedet gennem året.

 

Vera fortæller vi mødes 2. søndag i måneden fra sept. til april. Vi er som regel 8-10 deltagere og arbejder med sten, sølv til smykker. Det koster kr. 200,00 udover kontingentet, hertil indkøb af materialer, som man enten selv har med eller kan købe af klubben. Gammelt sølv kan også smeltes om og blive til fine ting.

Hjælp og gode råd fra Gerda og Knud. Højt skattet af os alle. Vi hygger og har det godt.

 

Info-møde på Gørlev Bibliotek

Via sidste års kontakt med bibliotekerne i det Vestsjællandske, blev vi spurgt, om vi ville holde en aften på Gørlev bibliotek, hvor vi viste lidt frem og fortalte om klubbens aktiviteter.

Det blev en hyggelig og velbesøgt aften.

Men vi kan desværre ikke påstå, at den skaffede nye medlemmer, selv om mange af deltagerne var meget interesserede.

 

Brorfelde

Vi har i det forgangne år ikke haft meget kontakt med Brorfelde-observatoriet, og vi ved ikke, hvordan det skrider frem med etablering af geologiens hus med udstilling af sten og mineraler, som vi jo har en vis interesse og aktie i.

 

”Spadejen”

Udgivelsen af klubbens blad er fortsat som det plejer – og redaktøren vil stadigvæk gerne have ideer og forslag til indholdet!

 

Hjemmeside

Den nye, foreløbige hjemmeside-bestyrer (undertegnede) har haft sine kampe, men er dog lykkedes med at lægge bladet på og redigere lidt i enkelte tekster. 

Det bliver fint at få lagt billeder på, men her har det knebet med teknikken. Vi håber at få en person på jobbet, der har lidt mere forstand på det.

 

Bestyrelsesmøder

Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder. Mange af opgaverne i klubben ligger jo i de forskellige udvalg, som arbejder rigtig godt og sørger for alt det praktiske – omkring arrangementer, foredragsholdere, turplanlægning, blad, lokaler, værksted o.s.v..

Vi skal til stadighed være opmærksomme på medlemstallet. Der har igen i år været et frafald af medlemmer, men vi har  også kunnet glæde os over en lille medlems-tilgang. Vort senest opdaterede medlemstal er på 46.

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for den opbakning, vi har fået i det forgangne år! Vi håber, I fortsat vil benytte jer af muligheden for at deltage i klubbens arrangementer – og vi er altid modtagelige for forslag!        Else.

 

Else fortæller at vi muligvis dropper the selskabet næste år, vi ser tiden an, i løbet af året, og ser hvad Holbæk Bibliotek kan tilbyde som noget nyt, og beslutning herfra.

 

 

Forslag fra medlemmerne:

 

Ib efterlyste, at vi måske ikke holdt bestyrelsesmøder før vore foredragsaftener, svært når det var en fra bestyrelsen der bager kage og også skal sørge for kaffen.

 

Susanne Rishede roste klubben for mange gode udflugter og foredrag.

 

Klubaften med Else-Marie Schjerning blev nævnt, en rigtig god aften og en særdeles professionel foredragsholder, som Knud havde skaffet, og kun transport (Odense) betalt sammen med den sædvanlige 3 flasker rødvin.

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

 

Linda gennemgik regnskabet.

 

Årets omsætning                            kr.     7.190,00

årets overskud                                kr.     1.695,00

Bankbeholdning                             kr.   10.924,00

Kassebeholdning                            kr.     1.021,00

Aktiver i alt                                    kr.   11.946,00.

 

Regnskabet er revideret af Lilli og Asbjørn.

 

Linda gør arbejdet som kasserer gratis og modtog en lille beskeden gave.

Klubben er Linda meget taknemmelig.

 

Linda nævnte, at hun var årets gæst, ville rigtig gerne deltage i vores arrangementer, men det var altid tiden der var problemet.

 

Asbjørn savnede beløbet til Webmaster, hjemmesiden, dette beløb kunne sagtens være periode forskudt.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2020:

 

Bestyrelsen har besluttet dette uændret til kr.180 årligt.

 

5. Valg til bestyrelsen:

 

På valg er Linda Hartsø og Susanne Quist Jensen, som begge modtager genvang.

Begge blev genvalgt.

 

6. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter:

 

På valg er Vera Haubjerg og Elsebet Hermansen.

Begge blev genvalgt.

 

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor-suppleant:

På valg er Asbjørn Grarup og Lilli Christensen samt Grethe Tolborg.

Også her genvalg til alle.

 

8. Valg til udvalg:

Alle udvalgsmedlemmer er på valg:

 

Ture:Mogens og Else.

Begge er genvalgt.

Else og Mogens ville rigtig gerne have en mere med. Der holdes et årligt møde.

 

Møder:Mogens.

Også her genvalg. En mere blev drøftet.

 

 

Fester: Susanne Quist, Ib og Jonna:

Alle genvalgt.

 

Udstilling:Mogens og Lizzie:

Begge er genvalgt.

 

Redaktion:Asbjørn, Else (redaktør):

Begge er genvalgt. Efterlyste flere deltagere, gerne frivillige der skriver om vore ture i bladet Spadejen.

Stisser,kom med forslag om, at vi måske spurgte en af turdeltagere om de ikke havde lyst at skrive om turen. 

 

Pressemeddeler:Hanna:

Genvalg også her.

 

Lokaler:Susanne Quist:

Susanne ønskede ikke genvalg og Ragnhild blev valgt.

 

Værksted: Knud, Vera Susanne Sode og Elsebeth:

Alle blev genvalgt.

Knud ville måske gerne udtræde, men han er den rette på posten.

 

Hjemmesiden:Else:

Else ville rigtig gerne afløses, det lykkes ikke, Else vil spørge sin nabo Erik om han vil være behjælpelig.

Hjemmesiden er rigtig flot, blot mangler billeder fra 2019, men som Else sagde, der brugt megen tid og det var lidt svært.

 

Kaffe/kage:Vibeke, Hanna, Vinni og Jonna:

Vinni udtræder, genvalg til Vibeke, Hanna og Jonna.

 

Vi talte om, at det er lidt svært når det er bestyrelsen der skal bage, dette fordi, at vi som regel altid har bestyrelsesmøder forinden. 

 

9. Indkomne forslag:

Ingen.

 

Frode Rasmussen ville gerne have tlf. nr. på nogle af udvalgsmedlemmerne. Dette må man ikke. Men bestyrelsens tlf.nr. og adresser er i vort blad Spadejen og her kunne man kontakte, om nødvendigt. 

 

10. Eventuelt:

 

Elsebeth nævnte helligdage omring vort værksted, og det er værksteds udvalgt, der blot aftaler, hvis dagen falder på en helligdag. Som regel har det været ugen før, hvis dagen er en helligdag.

 

Gerda er hjemme i gang med oprydning. Klubben fik materiale omkring turen til Fur og turen til Færøerne, hvor Erling Bondesen var turleder.

 

Knud efterlyste tur til grusgrave og nævnte bl.a. Dan Stein.

En sådan tur i 2020 er et godt forslag.

 

Stene i kælderen blev drøftet. Knud var inde på, at når klubben har det de kan bruge, ville han gerne sammen med forældre og lærer, være med til at skolens elever får alle de sten de ønsker.

 

Bl.a. et par dage i skolen sammen med en lærer, måske fra 4 eller 5 klasse, om sten og geologi, dette har været før med succes. God ide.

 

Else takker for opbakningen.

 

Susanne fortæller, at der er 3 stk. smørrebrød til hver, og foreslår, at man tager 1 stk. ad gangen.

 

Steen-Kristian takker for god ro og orden.

 

 

 

------------------                                                         ----------------------

Steen-Kristian                                                          Ragnhild Hansen

Dirigent                                                                    Sekretær

Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling den 25/10-2018 (32 gang).

Else bød velkommen og henviser til vedlagte dagsorden og regnskab.

1. Valg af dirigent: Asbjørn blev valgt.

       Takker for valget og oplyser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i vort sept. blad.

       Dejligt at 21 medlemmer er mødt op og bagefter 20 til spisning.

2. Formandens beretning:

        Else beretter om Stenklubbens aktiviteter i det forgangne år.

       1. Klubaftener – foredrag og sociale arrangementer.

        Siden sidste års generalforsamling har vi haft 6 ret velbesøgte aftenarrangementer.

        I november havde vi besøg af meteorit-samler Arne Dich, som vi tidligere på året mødte,

        da han som medlem af Jysk Stenklub deltog i vore fælles tur til Røsnæs. Han viste frem af

        sin omfattende samling og fortalte os om nogle af de forskellige typer af meteoritter, der

        lander på jorden.

        I december løb den traditionsrige Jule-komsammen af stablen, hvor vi hygger med gløgg

        og æbleskiver, julefortællinger, en sang eller to – og den sindsoprivende pakkeleg, hvor vi

        træner vortes karakterstyrke i forhold til at være gode vindere og tabere.

        I januar gav Martin Schwedler os et indblik i ”Kunsten at finde rav”, der bl. a. handler om

        at kende til gode steder og til gunstige vindretninger. Han samler primært på nordkysten af

        Sjælland, og vi lavede en forhåndsaftale om at han skulle guide os på en tur til foråret.

        I februar kom mineralsamleren Mikael Bak og fortalte om et meget specielt sted i Namibia,

        hvor man i 1850 èrne opdagede kobberforekomster, der førte til en udforskning af området.

        ”Et eldorado for mineralsamler” med mange spændende – og flotte – mineraler, både med

        kobber- og blyindhold.

        I marts blev vi budt indenfor til Åbent hus i smykkeværkstedet for at se, hvordan smykke-

        folket arbejder med sten og sølv.

        Og så blev et forår – og sommer, for alvor! Så er det tid til at komme ud og se på landskaber

        og samle sten op.

        2.Årets ture

         I april gik årets første tur til Tisvilde Strand,  hvor vi havde aftalt at mødes med Rav-manden

        Martin Schwedler på hans hjemmebane. Vi var 13 medlemmer, der nød en lidt diset strand-

        tur og som fik instruktion i den ædle kunst at søge og finde rav. Desværre havde vinden ikke

        været i det bedste hjørne, så fundene begrænsede sig til nogle småstykker.

        I starten af maj skulle turen gå til Omø. Vores turleder blev forhindret, og det lykkedes ikke at

        finde en afløser, så turen måtte aflyses. Vi håber at kunne sætte den på programmet næste år.

 I slutningen af maj skulle årets flere-dages-tur gå til Mors og omegn. Men med kun 3        tilmeldte  valgte vi at aflyse turen.

        I juni var Møn på programmet – men også her måtte vi aflyse p.gr. af for få tilmeldte.

        I august havde vi arrangeret en Røsnæstur sammen med NordvestsjællandsNaturhistoriske

        Forening, hvor vi var i alt 26 deltagere. Det blev en rigtig dejlig dag, hvor vi dog måtte slutte

      lidt brat midt på eftermiddagen, fordi himlen åbnede sine sluser. Så vi gik glip af den samling,

      hvor vi ved turens slutning ser på de ting, deltagerne har fundet.

      Først i september deltog Stenklubben i det årlige ”The-selskab” på Holbæk Museum med en

      lille udstilling og med fortælling om klubbens arbejde. Vi var samme weekend også inviteret

      til at deltage i Sydvestsjællands Stenklubs store årlige Søpindsvin-jagt.

      Midt i september gik årets sidste tur til Stevns Klint, hvor deltagerne mødtes ved Boesdal Kalk-

      brud, hvorfra man gik på stranden. Denne tur var en del af de mange arrangementer over hele

      landet, der markerede ”Geologiens Dage”. Denne og alle de andre ture var annonceret på

      nettet -og det var der en del, der havde fundet ud af. Det blev en god familietur med 16

      deltagere.

      I starten af oktober havde vi Årets fund – aften, en hyggelig tradition, hvor vi fortæller om

      vore stenfund i det forgangne år, og om de steder, vi har besøgt. Det blev som sædvanligt en

      god aften aften med mange deltagere.

      I år havde vi et lidt specielt programpunkt, idet vi kunne præsentere den samling klubben har

      fået doneret af Marianne Dideriksen fra Ølstykke. Nogle af tingene vil kunne indgå i vores

      samling, og den del af samlingen, der vil egne sig til smykkeværksteds gruppen. Den sidste

      del af samlingens sten og mineraler vil vi bede Brorfelde tage vare på, når de skal etablere

      ”Geologiens Hus”.

       3. Smykkeværkstedet.

       Vera fortalte om arbejdet på smykkeværkstedet gennem året. Vi er 12-15 deltagere med gode

       råd fra Gerda, Knud og Lisbeth. Vi giver kr. 100 fra sept. til jan. og igen kr. 100 fra jan. til   

       april. Og om den gode stemning vi har på holdet og at vi er til at vejlede hinanden.

       4.Udstillingerne

       I år har en del af bestyrelsen påtaget sig en særlig opgave. Ragnhild tog kontakt til Holbæk

       Bibliotek med tanker om at få lov til at udstille noget af stenklubbens samling  og nogle af

       de smykker, der er blevet lavet på vores værksted. Bibliotekerne har udstillingsmontre til

       formålet og var meget positive. Det resulterede i en ”vandreudstilling”, i januar Holbæk

       Bibliotek, i februar Tølløse, i marts Svinninge, i september Jyderup og i oktober i Gørlev.

       Ragnhild, Susanne, Jonna og Ib har lagt et stort arbejde i det, for tingene spadserer jo ikke

       rundt af sig selv!

       De har fra starten fået rigtig god hjælp af Gerda og Knud, som vi skylder en stor tak for

       deres aldrig svigtende hjælpsomhed og engagement!

       5.Brorfelde

       Vi har i det forgangne år i flere omgange været i kontakt med Brorfelde Observatoriet, i

       forbindelse med deres etablering af ”Geologiens Hus”. De har nu fået ansat den geologiske

       naturvejleder, som der blev talt om sidste år. I foråret kontaktede hun mig for at høre, om vi

       kunne medvirke til en ”Sten-nørde-dag” i sommerferien, med aktiviteter for børnefamilier.

       Gerda og Knud og jeg tog der ud, og der kom 5 – 6 børn med forældre/bedsteforældre.

       Også i den forbindelse med Geologiens Dage i september fik vi en invitation. For nylig

       var vi inviteret til at deltage i en ”Ide-aften”, hvor der blev arbejdet med at samle forslag til,

       hvad dette Geologiens Hus skal indeholde og tilbyde af undervisning og aktiviteter, især for

       skolebørn, men også i bredere forstand, for at udvikle interesse for geologi. Der deltog jeg

       selv. Det blev en interessant aften, hvor deltagerne kom med tanker og forslag som det nu

       bliver spændende at se ført ud i livet.

       Udstillingen af sten og mineraler, som vi jo har en vis interesse og aktie i, lader til at skulle

       varetages af en, der arbejder specifikt med den slags.

        6. Spadejen

        Udgivelsen af klubbens blad er fortsat som det plejer – og redaktøren vil stadigvæk gerne

        have ideer og forslag til indholdet.

       7 . Bestyrelsesmøder

       Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder. Mange af opgaverne i klubben er lagt ud i de

       forskellige udvalg, som arbejder rigtig godt og sørger for alt de praktiske – omkring

       arrangementer, foredragsholdere, turplanlægning, blad, lokaler, værksted o.s.v.

       Efter sidste års gode resultat omkring økonomien, hvor vi kunne sove nogenlunde roligt, men

       vi skal til stadighed være opmærksomme på medlemstallet. Der har igen i år været et frafald

       af medlemmer, men vi har også kunnet glæde os over medlems tilgang. Nogle af de nye med-

       lemmer har taget kontakt efter de har set en af udstillingerne, andre har hørt om os og mødt os

       til ”Det store The-selskab”. Og vi er rigtig glade for at byde dem alle velkommen! Vort senest

       opdaterede medlemstal er på 47.

       Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for den opbakning, vi har fået i det forgangne

       år! Vi håber, I fortsat vil benytte jer af muligheden for at deltage i klubbens arrangementer -

       og vi er altid modtagelige for forslag.

       Asbjørn spørg om der er spørgsmål til beretningen.  Ingen men meget fin.

       Håber på større tilslutning til ture næste år.      

3. Aflæggelse af regnskab

       Linda gennemgik regnskabet.

      Årets omsætning                 kr.  7.090,00  40 betalende medlemmer.

      Årets overskud                    kr.     462,00

      Bankbeholdning                  kr.  9.229,00

      Kassebeholdning                 kr.  1.021,00

      Aktiver i alt                          kr.10.251,00.

      Regnskabet er revideret af Lilli og Asbjørn.

      Linda gør arbejdet som kasserer gratis og modtog en lille beskeden gave. Klubben

      er meget taknemmelig.

4. Fastsættelse af kontingent

       Bestyrelsen forslog uændret kontingent kr.180,00.

       Linda var inde på, at der ikke må være for mange udsving og gerne 5 – 6 flere medlemmer.

       Vort regnskab skulle gerne kunne hænge sammen, men en lille formue har vi dog.

       Gerda var lidt inde på, at vort kontingent var i en lidt dyre ende.

5. Valg til bestyrelsen:

       På valg er Ragnhild, Ib og Jonna

       (alle modtager genvalg)

      Ingen andre ønskede at indtræde og alle blev genvalgt.

6. Valg af formand:

       Else er på valg (modtager genvalg)

       Else blev genvalgt.

       Else fortalte at vore suppleanter til bestyrelsen, begge er på valg næste år. Dette er en fejl

       og vi må trække lod næste år, så dette lille problem løses.

7. Valg til udvalg:

       Alle udvalgsmedlemmer er på valg

       Turudvalg: Else og Mogens er genvalgt.

       Mødeudvalg: Lizzie ønsker at udtræde og Mogens er genvalgt.

       Festudvalg: Tove og Flemming er ikke længere medlemmer.

       Susanne er genvalgt og Ib og Jonna er nyvalgt.

       Værkstedsudvalg: Lisbeth udtræder.

       Knud og Vera er genvalgt, og Susanne Sode og Elsebeth er nyvalgt.

       Udstillingsudvalg: Mogens og Lizzie er begge genvalgt.

       Redaktionsudvalg: Else og Asbjørn er begge genvalgt.

       Bagere: Elli udtræder.

       Hanna Vibeke og Jonna er alle genvalg. Vinni er nyvalgt.

       Bibliotekar: Susanne ønsker ikke at fortsætte.

       Ikke andre ønsker og udvalget nedlægges.

       Knud var inde på, at hvis man låner en bog bør man være så ansvarlig, at man husker at

       sætte den tilbage igen.

       Meddeler til pressen:

       Hanna er genvalgt.

       Hjemmesideansvarlig:

       Thorsten ønsker at udtræde og gerne så hurtigt som vel muligt.

       Else vil måske gerne.

       Bestyrelsen arbejder så hurtigt som muligt videre med en løsning.

8. Indkomne forslag:

       Gerda havde fremsat forslag om nedlæggelse af hjemmesiden, da den ikke helt var helt

       op to date. Prisen er årligt ca. kr. 1000.

       Hjemmesiden fremstår rodet og gamle og afholdte messer og andet er ikke slettet.

       Der blev også drøftet Facebook måske i stedet for.

       Vinni var inde på, at hvis vi slettes på nettet, ville folk der søgte på Stenklubber ikke kunne

       se os, og dette ville ikke være en god ide.

       Bestyrelsen må arbejde hurtigt videre med at få løst problemet.

9. Eventuelt.

       Knud foreslog vulkanekspert Henning Andersen til en af foredragsaftener.

       Har en stor viden. Og er villig til at komme og vil være tilfreds med vor vin og at få godtgjort

       transportudgiften.

       Linda var inde på, at vi skulle invitere andre klubber til vore arrangementer imod et mindre

       honorar måske kr.25,- for at deltage, hvor det er gratis for medlemmer.

       Hanna der er vor gode pressemeddeler fortæller, at hvis vi bruger By og Land koster det penge,

       hvorimod vor omtale i Nordvest Nyt er gratis. Her er altid en pæn omtale.

       Og er altid med under Det sker i Holbæk.

       Susanne fortalte om 4440 Mørkøv, hvor man ganske gratis kan få aktiviteter m.v. på nettet.

       4440 Mørkøv er et stort område.

       Knud meddelte at bladet var husstandsomdelt.

       Også her må bestyrelsen arbejde videre på sagen.

       Knud fortalte vi har en del sten i kælderen vi gerne snart skulle se at komme af med, eks.

       kunne man aftale med skolen, at man en dag satte stenene op og til fri afbenyttelse for

       børnene.

Asbjørn takker for god debat.

 

 _____________                                                                          _______________

Asjørn Grarup                                                                            Ragnhild Hansen

Dirigent                                                                                      SekretærNordvestsjællands Stenklubs generalforsamling

den 27/10-2016 og 30 års jubilæum

 

1. Valg af dirigent.

Steen-Kristian Eriksen blev valgt og oplyste, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og foreslog, at der blev valgt stemmetæller i tilfælde af afstemning: Vera og Susanne blev valgt. Ingen indvendinger hertil.

 2. Bestyrelsens beretning

Gerda fortalte, at der har været 18 aktiviteter i det forløbne år.

1. 12/11-2015 Europæiske mineraler v/Michael Bak, og igen 10/11-2016, og om Grønlandske og Norske mineraler. 

2. Julekomsammen m/gløgg og æbleskriver. 16 pers. deltog.

3. 14/1-2015 Isen i Nordvestsjælland m/geolog Jakob Walløe.

4. 11/2-2015 Annelida (ledorme) og deres plads i dyreriget m/Peter Myrhøj, amatørgeolog.

5. 10/3-2015 Naturparken Åmosen og landskabet m/naturvejler Thomas Larsen Schmidt, 20 pers. deltog.

6. 20/4-2015 Besøg af detektorforeningen fra Odsherred, 12 af deres medlemmer deltog, hvor Knud bl.a. fortalte om sten fra danske strande og om dem de havde med. Et godt arrangement.

7. Udstilling i Brorfelde, hvor 4 af vore medlemmer fortalte om sten, fossiler og smykker. Også her et godt arrangement.

8. 3-4-2016. Tur til Zoologisk Museum, København, bl.a dinosaurens historie, 5 pers.deltog.

9. 15 og 16/5-2016. Hvor man på egen hånd kunne besøge Keramikernes have, Kragerup, Anne Rolsted, der finder sten i naturen og laver keramik herefter RAKU.

10. 19-22/5-2016. Tur til Nordjylland. Turen er omtalt i vort blad 29. årg. nr. 2 sept. 2016 af Stisser Christensen foto: Sten-Kristian, en meget spændende tur med turleder Else, her deltog 7 pers.

11. 12/6-2016. Naturparken Åmosen og rundt i landskabet, vikingeudgravninger og udstilling m.v. 7-8 pers. deltog.

12. 19/6-2016. Kongstrup på Røsnæs, nyopførte Naturrum, minus strand, dårligt vejr, men ud på spidsen af Røsnæs.

13. 10/7-2016. Jydelejet på Møn, blev opdelt i 2 grupper, hvor de seje kunne komme ned til stranden og kunne klare de 373 trin.

14. 7/8-2016. Stibjerg strand ved Korsør, 5 pers. I godt vejr og en rigtig god tur.

15. 4/9-2016. Det store teselskab på Holbæk Museum. Her deltog 4 medlemmer, igen en rigtig godt sted at være med trods megen regn, altid mange interesserede, sluttede 1 time før p.g.a regn ( Vor Else er med i Verdenskoret v/Frans Rømer, og Else fortalte lidt om koret).

16. 18/9-2016. Klinteby klint ved Karrebæksminde, god tur, hvor 7 pers. deltog.

17. 6/10-2016 Årets fund, hvor der bl.a. var aktion over Bente Barslunds bøger. 14 pers. deltog.

18. 11/9-2016. Startede vort værksted efter sommerens pause. Susanne berettede lidt om dette. Bl. a. god deltagelse, altid hyggeligt, og der arbejdes flittigt.

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

    Linda gennemgik regnskabet:

    årets underskud                                - kr.  2.442,00

    kontobeholdning                                kr.   9.616,00.

    Uændret kontingent kr. 180,-årligt.

    Medlemsliste vil blive opdateret.     

4. Valg af formand.

     Else blev valgt.

 5. Valg til bestyrelsen.

    På valg Gerda, Ragnhild og Thorsten.

    Gerda og Thorsten ønsker at udtræde.

    Ragnhild - genvalg

    Ib og Jonna er - nyvalgt.

 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

    Ingen er på valg.

 7. Valg af revisorer og – suppleant.

     Ingen er på valg.

 8. Valg til udvalg: alle udvalgsmedlemmer er på valg.

     Ture: Mogens og Else – genvalg.

     Fester: Susanne, Flemming og Tove – genvalg.

     Redaktion: Asbjørn og Else – genvalg.

     Pressemeddeler: Hanna – genvalg.

     Værksted: Ragnhild  udtræder, Vera er nyvalgt,

                       Knud og Lisbeth – genvalg.

    Kaffe/kage: Vibeke, Hanna, Elli og Else – genvang.

    Møder: Gerda og Mogens – genvalg.

    Udstilling: Mogens og Lizzie – genvalg.

    Bibliotek: Susanne – genvalg.

    Lokaler: Ragnhild udtræder, Flemming er nyvalgt.

                   Susanne – genvalg.

    Hjemmeside: Thorsten  - genvalg.

 9. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 8 dage før.

 Ingen udefra, men bestyrelsen havde udsendt forslag til medlemmerne:

Navneændring til: Nordvestsjællands smykke- og stenklub samt ved klubbens evt. ophør, skal Brorfelde Observatorium tilgodeses, imod tidligere Geologisk Institut.

Der var et forslag fra Inger: Nordvestsjællands geologi og smykkeklub. Der blev afstemning og begge forslag blev nedstemt og vi fortsætter med: Nordvestsjællands Stenklub. Forslag om ophør og, at Brorfelde Observatorium tilgodeses, blev enstemmigt vedtaget. Nye vedtægter kan herefter udarbejdes af bestyrelsen .

Endvidere var en god snak i forsamlingen som bestyrelsen kan arbejde videre på.

10. Eventuelt.

Knud og Gerda omtalte nøgler, efter omlægning af alarmsystemet på skolen er Gerda og Knud de eneste der har adgang, og det er belastende altid at skulle træde til og  heller ikke rimeligt. I Thorstens skakklub har 4 adgang og det samme må også kunne lade sig gøre hos os. Knud fortalte, at det er pedellen vi skal aftale det med, og det må bestyrelsen som det første se at få løst.

Generalforsamlingen er slut og Steen-Kristian takker for god debat, ro og orden og vi takker dirigenten for godt arbejde.

På generalforsamlingen deltog 23 medlemmer og 20 bagefter til spisning. _____________________                                                      ___________________

Ragnhild Hansen                                                                    Steen-Kristian Eriksen

sekretær                                                                                   dirigent

     

Referat af

Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling
den 22/10-2015

1. Valg af dirigent: Knud blev valgt og oplyser, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Ingen indvendinger hertil.

        

2. Bestyrelsens beretning: da det ikke er lykkedes at finde og vælge en formand.

Strandegård Dyrehave: Mogens berettede om turen.

Bornholm: Else fortalte om den gode tur og mange oplevelser. Kort kan nævnes fundet af labrodoriserende feltspat.

Stevns Klint: Mogens fortalte om den også spændende tur.

”Bjergene” ved Nexeløbugten: Gerda fortalte om den lidt ufremkommelige tur, fortalte også lidt om korrespondance med Odsherreds kommune og mangler med bl. a. orientering om området.

Drejø i det Sydfynske øhav: turen aflyst, tænk p.g.a. den 35 graders dejlige sommervarme.

Nekselø i Sejerøbugten: Asbjørn berettede om den dejlige tur til den skønne og specielle ø.

Søpindsvinejagt i Øde Hastrup Grusgrav: Mogens fortalte om turen bl.a. blev der fundet 800-900 søpindsvin. Turen var arrangeret af Sydsjællands Amatørgeologiske Forening.

”Det store Theselskab”: Susanne berettede om dagen, igen et vellykkes arrangement og rigtig godt at deltage. Arrangeret af Holbæk Museum og altid på Museets fødselsdag.

Stranden ved Nostrup, Røsnæs: Asbjørn fortalte om turen, et nyt sted og dagen blev afsluttet hos Gerda og Knud med hygge og kaffe.

Søndagsaktiviter: Ragnhild fortalte om vort værksted, hvor der altid er gang i aktiviterne og 14 – 16 aktive medlemmer her.

       
3: Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015.

Asbjørn; gennemgik regnskabet:

Årets underskud...............................kr.-1.214,48

Kontobeholdning...............................kr. 9.666,59

Frimærkebeholdning kr. 251,50.

Antal medlemmer 72.

Fastsættelse af kontingent: en lille forhøjelse til kr. 180,00.

Afstemning og godkendt.


4. Valg af formand: Ingen ønskede valg. Vi har før i perioder manglet en formand og det må vi indtil videre fortsætte med.

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Asbjørn og Susanne.

Susanne: Genvalgt.
Asbjørn ønsker ikke genvalg. : Else er valgt.
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Genvalg til Vera og nyvalgt blev Elsebet.

6. Valg af revisor og – suppleant: revisor:Asbjørn og Lilli: nyvalgt suppleant: Grete: nyvalgt.

7. Valg til udvalg: alle udvalgsmedlemmer er på valg:

Ture Genvalg: Mogens og Else. Fester: Hanna udtræder. Genvalg: Tove og Flemming: Nyvalgt: Susanne. Redaktion: Genvalg: Asbjørn og Else.Pressemeddelelser: Genvalg: Hanna. Værksted: Genvalg: Lisbeth, Knud og Ragnhild. Kaffe/kager: Genvalg: Vibeke, Hanna, Elli og Else. Møder: Genvalg: Mogens. Nyvalg: Gerda. Udstilling: Genvalg: Mogens og Lizzie. Bibliotek: Genvalg: Susanne. Lokaler: Genvalg: Susanne. Nyvang: Ragnhild. Hjemmesider: Genvalg: Torsten.

8. Indkomne forslag:

Her blev drøftet: tilmelding til julekomsammen, af hensyn til arrangementet.
Susanne og Vera var inde på, at der i Spadejen, lidt mere omkring kontingentbetaling udover beløb og konto, der bør også skrives om betalingsfrist, dette tager bestyrelsen helt sikkert til efterretning.

9. Eventuelt:

Da det ikke er lykkedes at finde en kasserer er Linda Hartsø blevet spurgt. Linda Hartsø præsenterede sig selv og har bogføring – og revision: LH Revision.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde den 12/11-2015.

Ragnhild takkede Asbjørn for sit flotte kassererarbejde gennem 12 år.

Generalforsamlingen er slut og Knud takker for god ro og orden.

 

         

   

Nordvestsjællands Stenklubs 

ordinære generalforsamling 

torsdag den 22. oktober 2015 - kl. 17.30!


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af     kontingent for 2016.

4. Valg af formand.

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Asbjørn og Susanne.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Else.

6. Valg af revisorer og - suppleant.

7. Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

8. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuelt.


Der er spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv! HUSK tallerken, bestik og glas!

OBS! Tilmelding senest 15. oktober til Hanna på mobil 2445 9041. 


Nordvestsjællands Stenklubs

ekstraordinære generalforsamling 

den 11.12.2014


1. Valg af dirigent: Knud blev valgt og oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet. Ingen indvendinger hertil.


2. Godkendelse af vore nye vedtægter for tilretning overfor Holbæk kommune, Kultur og Fritid. Disse kom, ved en fejl, ikke med på vor ordinære generalforsamling den 23. oktober 2014. Asbjørn fremlagde de og nye ændrede vedtægter. Afstemning og godkendt (af alle 14 fremmødte).


Den ekstraordinære generalforsamling er slut og Knud takker for god ro og orden og herefter Julekomsammen.


*******   Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling   

den 23/10-2014

 

1. Valg af dirigent:

Knud blev valgt og oplyser, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Ingen indvendinger hertil.

 

2. Formandens beretning: 
Beretningen var kort.  Årets ture og møder har været gode.  Mogens fortalte om Vibekes fund ved Nakkehage, Nyk Sj.  i sommeren 2013.  Vi troede først, at det var et mosdyr koloni kaldet bryozoen, men det er senere på  Næsted børs, blevet bestemt til at være en koral.  Mogens oplyste, at han efter 9 år samlet ikke længere ønskede at være formand.

 

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015:

Årets underskud - kr.       982,60     

Kontobeholdning   kr.  10.174,07

Frimærkebeholdning kr.      5,00

Antal medlemmer pr. 23/10-2014: 70.

Fastsættelse af kontingent: uændret kr. 170,-.

Afstemning og godkendt.

 

4. Valg af formand:

Mogens udtræder. Ingen ønsker at indtræde. Der blev talt om et muligt emne, som dog ikke  kan deltage om torsdagen, og vi  talte derfor om at ændre vore efterårs- og vintermøder til tirsdage. Bestyrelsen fik fuldmagt til at spørge den pågældende person. Formandsvalg i bero.

 

5. Valg til bestyrelsen:
På valg: Ragnhild, Gerda og Thorsten.
Alle blev genvalgt. Valg af suppleanter til bestyrelsen:  Lizzie ønsker ikke genvalg.  Vera Haubjerg er valgt.    

 

6. Valg af revisorer og suppleant:
Udgår, da alle blev valgt sidste år.

 

7. Valg til udvalg:
Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

Turudvalg: Asbjørn og Jørgen ønsker ikke genvalg. Mogens fortsætter og Else er nyvalgt.

Mødeudvalg: Inger ønsker ikke genvalg. Mogens og Birger fortsætter.

Lokaleudvalg: Susanne og Birger fortsætter.

Festudvalg:  Addy og Lizzie udtræder.  Hanna fortsætter og Tove og Flemming er nyvalgt.

Værkstedsudvalg: Lisbeth, Knud og Ragnhild fortsætter.

Udstillingsudvalg: Jens udtræder.  Mogens og Gerda fortsætter, og Lizzie er nyvalgt.

Kaffe/kageudvalg: Addy udtræder. Vibeke, Elli og Hanna fortsætter, og Else er nyvalgt.

Redaktionsudvalg: Gerda udtræder.  Asbjørn og Else fortsætter, og Thorsten vil blive spurgt.

Bibliotekar: Karin udtræder.  Susanne indtræder og giver besked videre til Thorsten for tilretning  på hjemmesiden.

Pressemeddeler: Else udtræder.  Hanna er nyvalgt.  Hanna er meddeler til vore lokale aviser: Nordvest Nyt, By og Land og  Jyderup Posten.  Infoskærme i hhv. Brugsen og Mørkøv hallen vil de lokale sørge for.

Hjemmesideansvarlig: Gerda udtræder.  Thorsten fortsætter.


8. Indkomne forslag:
Ingen.

 

9. Eventuelt:
Asbjørn meddeler, at han ved næste valg ønsker at udtræde som kasserer og fra
 bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen er slut og Knud takker for god ro og orden.

 

…....................................................................................................................................................

 

Bestyrelsen finder ud af at have glemt et vigtigt punkt: Godkendelse af ændrede vedtægter for tilretning overfor Holbæk Kommune, og dette skal ifølge vore vedtægter være med 14 dages varsel. De nye vedtægter blev oplæst under vor middag, og vedtægtsændringen vil blive taget med på en ekstraord. generalforsamling torsdag den 11/12-2014, hvor vi har vor julekomsammen.

Generalforsamling i Nordvestsjællands Stenklub

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.30 på Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.   Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015.          

4.  Valg af formand.

5.   Valg til bestyrelsen: På valg er Ragnhild, Gerda og Thorsten. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Lizzie.

6.  Valg af revisorer og suppleant: Udgår, da alle blev valgt sidste år.

7.  Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

8.  Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9.    Eventuelt.

Der er spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv! HUSK tallerken, bestik og glas!

OBS: Tilmelding senest 16. okt. til Hanna på mobil 2445 9041. 

  

Nordvestsjællands Stenklub

Referat fra generalforsamlingen den 31/10-2013
14 deltagere.
Vor tidligere dirigent Ole Steen blev mindet.

l. Valg af dirigent:

Knud blev valgt.

2. Formandens beretning:

Asbjørn stod for formandens beretning, da Mogens er på ferie.

Asbjørn fortalte om årets klubaftener og ture, her bl.a. Fur og Mors, her flotte og gode fund, boede måske lidt for billigt. Røsnæs turen. Storebælt turen, hvor rigtig mange deltog, 20 personer. Flotte fund, Hannah fandt Glyfora, dog ikke et danekræ. Nakke Hage også her gode fund. Turen til Kullen med Sydsj, Forening, specielle sten. Karlstrup Grusgrav, her kun 4 personer, Karl mødte op med flere af sine fund, kunne dog ikke deltage i terrænet. Møens Geocenter her også kun 4 personer, lidt ærgerligt for et ellers godt arrangement.

Værkstedet, et fint og godt aktiv for klubben, bl, a. omtalen med Lisbeth i NordvestNyt, i anledning Lisbeths udstilling på Kildemarkedet, hvor vor klub også blev omtalt. Udstillingen i Andelsbyen med smykker og gravegange, her skulle også have været miniraler/krystaller, men David Leadbetter var ikke tilfreds med forholdene og trak sig.
TeSelskabet, hvor vi have lidt sten og smykker samt vort blad Spadejen og flyers omkring vor klub
Var godt besøgt. Og er hvert år i anledning af Museets fødselsdag.

Hjemmesiden: med bl.a. foto og vort blad, hvor alle kan finde os. Spadejen er på adskillige biblioteker. Derfor er der pligtaflevering ( 2 eksemplar til Det. Kgl. Bibliotek).

Alice Rasmussen (Faxe Kalkbrud) fik overrakt Amy Mannings Pris i Dublin. Vi deltog ved receptionen i DK. Vi viste endvidere opmærksomhed ved Alices senere bisættelse.

Der er indkøbt en bog: Livet i kridthaven.
2 pulverslukkere: til værksted og mødelokale.

Vi er i gang med at blive optaget under Holbæk Kommune, kultur og fritid.

Muligvis er et Danekræ fundet af Grethe Tolborg, i givet fald er det første gang i vor klubs historie.
Gns. har der været ca.12 (feltture) og op til 20 personer til vore klubaftener.
Til vore kommende turer: Brorfelde og Geologisk Museum, her er tilmelding nødvendig.

Beretningen godkendt.

3. Regnskab.
Asbjørn fremlagde det reviderede regnskab.
Årets overskud ……………… kr. 1.922,40

Kassebeholdning 29/10-2013 kontant + konto kr.12.201,17

Frimærker………………………….kr. 86,50.

P.t. 74 medlemmer, vore 2 sponsorer er opsagt, da vi godt selv kan bruge pladsen i Spadejen.

Uændret kontingent kr. 170,- i 2014.

Asbjørn fortalte, at prisen for Spadejen er kr. 12,64 pr. stk. og 130 stk. dækker vort vinterbehov.

Måske lidt flere i forårsprogrammet i forbindelse med udstillinger m.v.

Regnskab godkendt.

4. Valg af formand: udgår: da Mogens blev valgt i 2012 for 2 år.

5. Valg til bestyrelse: Genvalg til Asbjørn og nyvalgt: Susanne Quist (i stedet for Svend, der går på grund af sygdom).
Som suppleant til bestyrelsen nyvalgt: Else Eriksen.

6. Valg af revisor og revisorsuppelant: Genvalg til Egon og Jørgen.

Som revisorsuppleant nyvalg: Lilli Christensen.

7. Valg til udvalg: Mødeudvalg: Birger Holm valgt (i stedet for Svend).
Her også en 2 årig periode, da valget var i 2012.
Kageudvalg: her blev nyvalgt: Vibeke Nielsen, Gørlev, da Karin er udtrådt i utide.

8. Indkomne forslag: Ingen.

9. Eventuelt.
Hannah foreslog, at der til vore ture burde være tilmelding, hvilket er en god ide,
Der blev drøftet frem og tilbage, nogle var bange for, at det måske ville begrænse deltagerantallet.

Vi nåede hertil, at det må være op til turudvalget at bestemme.
En sen afmelding ville også være o.k.

Knud fortalte om en evt. tur til det sydlige England med Riis Rejser, der skulle være mindst 20 deltagere, evt. med andre klubber, men tilbagemelding mangler fra Riis Rejser.

Asbjørn snakker om en evt. tur til Helgoland, og måske også Rugen. Ragnhild: måske lære at finde rav.

Generalforsamling: mødetidspunkt blev drøftet. Ligesom vore torsdags mødeaftener blev drøftet, kunne måske foregå i de andre af ugens dage?.

Ligesom arrangement i Kr. Himmelfarts- hhv Store Bededags- ferien måske bør flyttes, da mange familier og venner har traditioner for ture/familiebesøg m.v.
Vandproblemer blev drøftet, Birger fortalte om fryseteknik. Birger vil spørge Jan (VVS-mand), hvad en sådan reparation vil koste. Kan vi lade reparationen foretage?

Lotte: vi er i en offentlig bygning og reparation og ændringer kun i samråd med skoleleder og pedel. Knud vil besøge den nye skoleleder og en pris var måske godt at have med.

Generalforsamlingen er slut.

Aftenen afsluttes med lækkert smørebrød og oste bord, dejligt syltetøj og valnødder fremstillet af Hannah. Kaffe, the og småkager.