Nordvestsjællands Stenklubs Generalforsamling

Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling den 19/10-2017 .

Else bød velkommen til vor generalforsamling - 31 gang. Bestyrelsen havde redigeret lidt i vor dagsorden, der i øvrigt var omdelt. 20 deltagere var mødt op.

1. Valg af dirigent: Asbjørn blev valgt. Takker for valget og oplyser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Vist første gang i efterårsferien. 

2. Formandens beretning. Stenklubbens aktiviteter i det forgangne år.

1. Else berettede om klubaftener – foredrag og sociale arrangementer.

 Siden sidste års generalforsamling har der været 4 ret velbesøgte foredrags-aftener.

I november havde vi besøg af amatør-mineralog Michael Bak, som fortalte os om nogle af de mineraler, vi finder i Grønland og Europa, især Norge.

I januar gav amatørgeolog Niels Hansen os foredraget ”Sten på min vej”, hvor han fortalte om nogle af verdenskulturens spektakulære ”stensamlinger”, bl.a. i Ægypten og Peru, som han har besøgt på sine mange rejser.

I februar fortalte geologen Steen Andersen om ”Geologien vi omgiver os med – i jord vi bor” om den praktiske udnyttelse, både historisk og nutidigt, af den geologi, vi er omgivet af.

I marts kom Bent Erik Lindow, samlingsmedarbejder v. Statens Naturhistoriske Museum og fortalte om evolutionsteorier.

I december havde vi den traditionsrige jule-komsammen.

I oktober i år havde vi Årets fund-aften, en hyggelig tradition, hvor vi fortæller om vore stenfund i det forgangne år, og om de steder, vi har besøgt. Det blev som sædvanligt en god aften uden mange tomme stole.

2. Årets ture:

I april gik årets første tur til Geologisk Museum i København. Vi var kun 3 deltagere, men vi havde en fin dag. Museet bærer præg af, at det er godt slidt – man venter på det store nye fælles Naturhistorisk Museum, der skal bygges. Det bliver spændende at se om 2 – 3 år.

I slutningen af april skulle turen gå til Møns Klint. En lang køretur, så med deltagerantallet fra sidste tur in mente, valgte vi at sige, at man skulle tilmelde sig. Det gjorde ingen, så denne tur blev aflyst.

I maj skulle årets flere-dages tur gå til Fyn og Sydjylland, men denne også aflyst.

I juni stod den på Fossiljagt på Stevns, med besøg hos samleren Peter Bennike. Her var der 4 – 5, der deltog og havde en spændende dag.

I juli havde vi arrangeret en Røsnæs tur sammen med Jysk Stenklub, hvor vi var 12 og de var 16, der deltog. Det blev en rigtig fin dag, hvor vi sluttede af i klubbens lokaler, som gæsterne var rigtig glade for at se.

I august gik turen til spidsen af Sjællands Odde, med forskellige afstikkere på tilbagevejen. Her deltog 6 medlemmer.

Uden for det annoncerede program deltog nogle af klubbens medlemmer i Geopark- festivalen med en arbejdende udstilling i Skamlebæk i Odsherred. Det var en succes med mange interesserede besøgende.

Gerda og Knud og Ib og Jonna var der på messen. Tænkte på Nordvestsjællands Stenklub og fik Susanne med. Der blev lånt Slibesten fra Rosenvænget og på den måde, kom vi også med.

I september deltog en del af medlemmerne i ”Danmarksmesterskab i Søpindsvin”, som er arrangeret af S.A.F. Det er jo en årlig tilbagevendende – og ganske fornøjelig begivenhed.

I samme weekend medvirkede nogle af medlemmerne med at passe en lille bod i det årlige Store Theselskab i Holbæk Museums gård. Der er altid mange interesserede, men sjældent mange nye medlemmer.

 I september gik årets tur til Kikhavn ved Hundested, hvor vi startede med et besøg i Knud Rasmussens hus på klinten – og siden kørte til Kikhavn, hvor vi gik på stranden. Denne dag var vi 10 deltagere.

3. Smykkeværkstedet v/Susanne, der fortalte lidt om det arbejde, der bliver lavet på 2 x 4  søndage i efteråret og foråret. I det kommende forår , vil der en aften blive holdt ”Åbent værksted”, hvor andre stenklub-medlemmer inviteres indenfor for at se og prøve. Susanne fortalte, at vore søndage er præget af, hygge, iver og gå på mod, og vi var gode til at inspirere hinanden. Da stenklubben fra Jylland var her, var de meget imponeret.

4. Bestyrelsesmøder. Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det kan vi nøjes med, fordi mange af opgaverne i klubben er lagt ud til de forskellige udvalg, som arbejder godt og søger for alt det praktiske - omkring arrangementer, foredragsholdere, turplanlægning, blad, lokaler o.s.v. 

Men noget af det, vi har skulle forholde os til, har været bekymringer omkring økonomien. Vi har diskuteret, om vi skulle hæve kontingentet, og om vi kunne gøre noget for at tiltrække nye medlemmer. Det er ingen hemmelighed, at vi har mistet en del medlemmer. To af vore trofaste medlemmer er afgået ved døden i det forgangne år – og dem må vi mindes med vemod, men også med tak for det, de har bidraget med gennem årene. Der har også været en del udmeldelser – fra folk, der af forskellige grunde ikke har kunnet deltage i klubbens aktiviteter. Og sådan må det jo også være. Heldigvis har der også været tilgang af 3 nye medlemmer, som vi er glade for at byde velkommen. 

Vort senest opdaterede medlemstal er på 47. Hvor går vi hen og finder nye ”sten-nørder”?? Det har vi diskuteret i bestyrelsen - og vi har nok desværre ikke noget genialt bud. Vi tænker at sende eksemplarer at vort blad og en invitation til medlemskab ud til geografi-lærere på skoler og gymnasier. Vi vil prøve at være mere udadrettede og benytte os af de info-skærme, der er opsat rundt om i småbyerne i kommunerne (i hvert fald i Holbæk). Andre forslag modtages med glæde!

Det ser ud som om vi kunne få glæde af samarbejde med Brorfelde Observatorium, når de får deres ”Geologiens Hus” op at stå for alvor. Det er planen om ansættelse af en vejleder på det område – og det er jo alletiders.

Som situationen ser ud nu, er der ingen grund til panik – men hvad angår klubbens    overlevelse på længere sigt, må vi vise rettidig omhu. Vi takker fra bestyrelsens side for den opbakning, vi har fået i det forgangne år. Gerda supplerede med det arrangement der p.t. er på Brorfelde Observatorium, hvor de har lånt vor mammuttand. I aften er der i TV Øst en udsendelse fra Brorfelde Observatorium.

Ingen kommentarer til beretningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Linda gennemgik regnskabet.

                      Årets omsætning                kr. 7.350,-

                      Årets overskud                   kr. 2.227,-

                      Bankbeholdning                 kr. 8.947,-

                      Kassebeholdning                kr. 1.021,-

                      Aktiver i alt                        kr. 9.968,-.

Linda roste klubben for at få vendt og tilpasset udgifterne og således at få sidste års underskud -kr.2.442,- vendt. Linda gør arbejdet som kasserer gratis og modtog en beskeden gave herfor. Klubben er meget taknemmelig.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen har besluttet, at det skal være uændret kr. 180,-. Der var lidt dialog omkring besparelse på Spadejen og omkring vore foredragsholdere. Mogens meddelte, at geologernes opgave bl. a. var at komme ud til klubberne. Linda var inde på at vi skulle tilmelde folk, der viste interesse for vor klub med det samme, og evt. anvende mobilPay.

5. Valg til bestyrelsen. På valg Linda Hartsø og Susanne Quist Jensen, som begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt.

6. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter. På valg er Vera Haubjerg og Elsebet Hermansen. Begge blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor-suppleant: På valg er Asbjørn Grarup og Lilli Christensen - samt Grethe Tolborg. Alle blev genvalgt.

8. Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg. 

                      Ture: Mogens, Else – genvalg:

                      Fester: Susanne, Tove og Flemming – genvalg.

                      Redaktion: Asbjørn og Else – genvalg.

                      Presse meddelelser: Hanna – genvalg.

                      Værksted: Lisbeth, Knud og Vera – genvalg.

                      Kaffe/kage: Vibeke, Hanna, Elli og Else.

                      Else ønsker ikke genvalg og Jonna indgår – øvrige genvalg.

                      Møder: Gerda, Mogens.

                      Gerda ønskede ikke genvalg og Lizzie er valgt. Mogens - genvalg.

                      Udstilling: Mogens, Lizzie – genvalg.

                      Bibliotek: Susanne – genvalg.

                      Lokaler: Susanne, Flemming. Blev nedlagt.

                      Hjemmeside: Thorsten – genvalg.

9. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

10. Eventuelt: Gerda omkring vor hjemmeside. Vore aktuelle ture og møder skulle gerne med. Uaktuelle messer m.v. slettes. Nye billeder gerne til Thorsten. Else taler med Thorsten. Knud kom med forslag til foredrages holdere bl.a. Per Smed, der kan fortælle om strandsten. Jesper Milan fra Faxe og endelig Jacob Walløe fra Odsherred. Alle nogen, vi har haft før og som er absolut gode. Mogens fortalte at Palle Gravesen er på vej med en ny bog, hvor Grethes fundne fossil:                  Tylocidaris baltica – fundet ved Løserup Strand, Tuse Næs, er med. Omkring info om vor klub, Ragnhild vil spørge på Holbæk Bibliotek om der er en montre, hvor vi evt. må udstille smykker, fossiler m.v. Andre biblioteker vil også hen af vejen blive spurgt.

Asbjørn takker for god debat.

--------------------                                                                                                         ----------------------

Asbjørn Grarup                                                                                                         Ragnhild Hansen

Dirigent                                                                                                                     Sekretær

 

Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling

den 27/10-2016 og 30 års jubilæum

 

1. Valg af dirigent.

Steen-Kristian Eriksen blev valgt og oplyste, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og foreslog, at der blev valgt stemmetæller i tilfælde af afstemning: Vera og Susanne blev valgt. Ingen indvendinger hertil.

 2. Bestyrelsens beretning

Gerda fortalte, at der har været 18 aktiviteter i det forløbne år.

1. 12/11-2015 Europæiske mineraler v/Michael Bak, og igen 10/11-2016, og om Grønlandske og Norske mineraler. 

2. Julekomsammen m/gløgg og æbleskriver. 16 pers. deltog.

3. 14/1-2015 Isen i Nordvestsjælland m/geolog Jakob Walløe.

4. 11/2-2015 Annelida (ledorme) og deres plads i dyreriget m/Peter Myrhøj, amatørgeolog.

5. 10/3-2015 Naturparken Åmosen og landskabet m/naturvejler Thomas Larsen Schmidt, 20 pers. deltog.

6. 20/4-2015 Besøg af detektorforeningen fra Odsherred, 12 af deres medlemmer deltog, hvor Knud bl.a. fortalte om sten fra danske strande og om dem de havde med. Et godt arrangement.

7. Udstilling i Brorfelde, hvor 4 af vore medlemmer fortalte om sten, fossiler og smykker. Også her et godt arrangement.

8. 3-4-2016. Tur til Zoologisk Museum, København, bl.a dinosaurens historie, 5 pers.deltog.

9. 15 og 16/5-2016. Hvor man på egen hånd kunne besøge Keramikernes have, Kragerup, Anne Rolsted, der finder sten i naturen og laver keramik herefter RAKU.

10. 19-22/5-2016. Tur til Nordjylland. Turen er omtalt i vort blad 29. årg. nr. 2 sept. 2016 af Stisser Christensen foto: Sten-Kristian, en meget spændende tur med turleder Else, her deltog 7 pers.

11. 12/6-2016. Naturparken Åmosen og rundt i landskabet, vikingeudgravninger og udstilling m.v. 7-8 pers. deltog.

12. 19/6-2016. Kongstrup på Røsnæs, nyopførte Naturrum, minus strand, dårligt vejr, men ud på spidsen af Røsnæs.

13. 10/7-2016. Jydelejet på Møn, blev opdelt i 2 grupper, hvor de seje kunne komme ned til stranden og kunne klare de 373 trin.

14. 7/8-2016. Stibjerg strand ved Korsør, 5 pers. I godt vejr og en rigtig god tur.

15. 4/9-2016. Det store teselskab på Holbæk Museum. Her deltog 4 medlemmer, igen en rigtig godt sted at være med trods megen regn, altid mange interesserede, sluttede 1 time før p.g.a regn ( Vor Else er med i Verdenskoret v/Frans Rømer, og Else fortalte lidt om koret).

16. 18/9-2016. Klinteby klint ved Karrebæksminde, god tur, hvor 7 pers. deltog.

17. 6/10-2016 Årets fund, hvor der bl.a. var aktion over Bente Barslunds bøger. 14 pers. deltog.

18. 11/9-2016. Startede vort værksted efter sommerens pause. Susanne berettede lidt om dette. Bl. a. god deltagelse, altid hyggeligt, og der arbejdes flittigt.

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

    Linda gennemgik regnskabet:

    årets underskud                                - kr.  2.442,00

    kontobeholdning                                kr.   9.616,00.

    Uændret kontingent kr. 180,-årligt.

    Medlemsliste vil blive opdateret.     

4. Valg af formand.

     Else blev valgt.

 5. Valg til bestyrelsen.

    På valg Gerda, Ragnhild og Thorsten.

    Gerda og Thorsten ønsker at udtræde.

    Ragnhild - genvalg

    Ib og Jonna er - nyvalgt.

 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

    Ingen er på valg.

 7. Valg af revisorer og – suppleant.

     Ingen er på valg.

 8. Valg til udvalg: alle udvalgsmedlemmer er på valg.

     Ture: Mogens og Else – genvalg.

     Fester: Susanne, Flemming og Tove – genvalg.

     Redaktion: Asbjørn og Else – genvalg.

     Pressemeddeler: Hanna – genvalg.

     Værksted: Ragnhild  udtræder, Vera er nyvalgt,

                       Knud og Lisbeth – genvalg.

    Kaffe/kage: Vibeke, Hanna, Elli og Else – genvang.

    Møder: Gerda og Mogens – genvalg.

    Udstilling: Mogens og Lizzie – genvalg.

    Bibliotek: Susanne – genvalg.

    Lokaler: Ragnhild udtræder, Flemming er nyvalgt.

                   Susanne – genvalg.

    Hjemmeside: Thorsten  - genvalg.

 9. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 8 dage før.

 Ingen udefra, men bestyrelsen havde udsendt forslag til medlemmerne:

Navneændring til: Nordvestsjællands smykke- og stenklub samt ved klubbens evt. ophør, skal Brorfelde Observatorium tilgodeses, imod tidligere Geologisk Institut.

Der var et forslag fra Inger: Nordvestsjællands geologi og smykkeklub. Der blev afstemning og begge forslag blev nedstemt og vi fortsætter med: Nordvestsjællands Stenklub. Forslag om ophør og, at Brorfelde Observatorium tilgodeses, blev enstemmigt vedtaget. Nye vedtægter kan herefter udarbejdes af bestyrelsen .

Endvidere var en god snak i forsamlingen som bestyrelsen kan arbejde videre på.

10. Eventuelt.

Knud og Gerda omtalte nøgler, efter omlægning af alarmsystemet på skolen er Gerda og Knud de eneste der har adgang, og det er belastende altid at skulle træde til og  heller ikke rimeligt. I Thorstens skakklub har 4 adgang og det samme må også kunne lade sig gøre hos os. Knud fortalte, at det er pedellen vi skal aftale det med, og det må bestyrelsen som det første se at få løst.

Generalforsamlingen er slut og Steen-Kristian takker for god debat, ro og orden og vi takker dirigenten for godt arbejde.

På generalforsamlingen deltog 23 medlemmer og 20 bagefter til spisning. _____________________                                                      ___________________

Ragnhild Hansen                                                                    Steen-Kristian Eriksen

sekretær                                                                                   dirigent

     

Referat af

Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling
den 22/10-2015

1. Valg af dirigent: Knud blev valgt og oplyser, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Ingen indvendinger hertil.

        

2. Bestyrelsens beretning: da det ikke er lykkedes at finde og vælge en formand.

Strandegård Dyrehave: Mogens berettede om turen.

Bornholm: Else fortalte om den gode tur og mange oplevelser. Kort kan nævnes fundet af labrodoriserende feltspat.

Stevns Klint: Mogens fortalte om den også spændende tur.

”Bjergene” ved Nexeløbugten: Gerda fortalte om den lidt ufremkommelige tur, fortalte også lidt om korrespondance med Odsherreds kommune og mangler med bl. a. orientering om området.

Drejø i det Sydfynske øhav: turen aflyst, tænk p.g.a. den 35 graders dejlige sommervarme.

Nekselø i Sejerøbugten: Asbjørn berettede om den dejlige tur til den skønne og specielle ø.

Søpindsvinejagt i Øde Hastrup Grusgrav: Mogens fortalte om turen bl.a. blev der fundet 800-900 søpindsvin. Turen var arrangeret af Sydsjællands Amatørgeologiske Forening.

”Det store Theselskab”: Susanne berettede om dagen, igen et vellykkes arrangement og rigtig godt at deltage. Arrangeret af Holbæk Museum og altid på Museets fødselsdag.

Stranden ved Nostrup, Røsnæs: Asbjørn fortalte om turen, et nyt sted og dagen blev afsluttet hos Gerda og Knud med hygge og kaffe.

Søndagsaktiviter: Ragnhild fortalte om vort værksted, hvor der altid er gang i aktiviterne og 14 – 16 aktive medlemmer her.

       
3: Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015.

Asbjørn; gennemgik regnskabet:

Årets underskud...............................kr.-1.214,48

Kontobeholdning...............................kr. 9.666,59

Frimærkebeholdning kr. 251,50.

Antal medlemmer 72.

Fastsættelse af kontingent: en lille forhøjelse til kr. 180,00.

Afstemning og godkendt.


4. Valg af formand: Ingen ønskede valg. Vi har før i perioder manglet en formand og det må vi indtil videre fortsætte med.

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Asbjørn og Susanne.

Susanne: Genvalgt.
Asbjørn ønsker ikke genvalg. : Else er valgt.
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Genvalg til Vera og nyvalgt blev Elsebet.

6. Valg af revisor og – suppleant: revisor:Asbjørn og Lilli: nyvalgt suppleant: Grete: nyvalgt.

7. Valg til udvalg: alle udvalgsmedlemmer er på valg:

Ture Genvalg: Mogens og Else. Fester: Hanna udtræder. Genvalg: Tove og Flemming: Nyvalgt: Susanne. Redaktion: Genvalg: Asbjørn og Else.Pressemeddelelser: Genvalg: Hanna. Værksted: Genvalg: Lisbeth, Knud og Ragnhild. Kaffe/kager: Genvalg: Vibeke, Hanna, Elli og Else. Møder: Genvalg: Mogens. Nyvalg: Gerda. Udstilling: Genvalg: Mogens og Lizzie. Bibliotek: Genvalg: Susanne. Lokaler: Genvalg: Susanne. Nyvang: Ragnhild. Hjemmesider: Genvalg: Torsten.

8. Indkomne forslag:

Her blev drøftet: tilmelding til julekomsammen, af hensyn til arrangementet.
Susanne og Vera var inde på, at der i Spadejen, lidt mere omkring kontingentbetaling udover beløb og konto, der bør også skrives om betalingsfrist, dette tager bestyrelsen helt sikkert til efterretning.

9. Eventuelt:

Da det ikke er lykkedes at finde en kasserer er Linda Hartsø blevet spurgt. Linda Hartsø præsenterede sig selv og har bogføring – og revision: LH Revision.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde den 12/11-2015.

Ragnhild takkede Asbjørn for sit flotte kassererarbejde gennem 12 år.

Generalforsamlingen er slut og Knud takker for god ro og orden.

 

         

   

Nordvestsjællands Stenklubs 

ordinære generalforsamling 

torsdag den 22. oktober 2015 - kl. 17.30!


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af     kontingent for 2016.

4. Valg af formand.

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Asbjørn og Susanne.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Else.

6. Valg af revisorer og - suppleant.

7. Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

8. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuelt.


Der er spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv! HUSK tallerken, bestik og glas!

OBS! Tilmelding senest 15. oktober til Hanna på mobil 2445 9041. 


Nordvestsjællands Stenklubs

ekstraordinære generalforsamling 

den 11.12.2014


1. Valg af dirigent: Knud blev valgt og oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet. Ingen indvendinger hertil.


2. Godkendelse af vore nye vedtægter for tilretning overfor Holbæk kommune, Kultur og Fritid. Disse kom, ved en fejl, ikke med på vor ordinære generalforsamling den 23. oktober 2014. Asbjørn fremlagde de og nye ændrede vedtægter. Afstemning og godkendt (af alle 14 fremmødte).


Den ekstraordinære generalforsamling er slut og Knud takker for god ro og orden og herefter Julekomsammen.


*******   Nordvestsjællands Stenklubs generalforsamling   

den 23/10-2014

 

1. Valg af dirigent:

Knud blev valgt og oplyser, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Ingen indvendinger hertil.

 

2. Formandens beretning: 
Beretningen var kort.  Årets ture og møder har været gode.  Mogens fortalte om Vibekes fund ved Nakkehage, Nyk Sj.  i sommeren 2013.  Vi troede først, at det var et mosdyr koloni kaldet bryozoen, men det er senere på  Næsted børs, blevet bestemt til at være en koral.  Mogens oplyste, at han efter 9 år samlet ikke længere ønskede at være formand.

 

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015:

Årets underskud - kr.       982,60     

Kontobeholdning   kr.  10.174,07

Frimærkebeholdning kr.      5,00

Antal medlemmer pr. 23/10-2014: 70.

Fastsættelse af kontingent: uændret kr. 170,-.

Afstemning og godkendt.

 

4. Valg af formand:

Mogens udtræder. Ingen ønsker at indtræde. Der blev talt om et muligt emne, som dog ikke  kan deltage om torsdagen, og vi  talte derfor om at ændre vore efterårs- og vintermøder til tirsdage. Bestyrelsen fik fuldmagt til at spørge den pågældende person. Formandsvalg i bero.

 

5. Valg til bestyrelsen:
På valg: Ragnhild, Gerda og Thorsten.
Alle blev genvalgt. Valg af suppleanter til bestyrelsen:  Lizzie ønsker ikke genvalg.  Vera Haubjerg er valgt.    

 

6. Valg af revisorer og suppleant:
Udgår, da alle blev valgt sidste år.

 

7. Valg til udvalg:
Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

Turudvalg: Asbjørn og Jørgen ønsker ikke genvalg. Mogens fortsætter og Else er nyvalgt.

Mødeudvalg: Inger ønsker ikke genvalg. Mogens og Birger fortsætter.

Lokaleudvalg: Susanne og Birger fortsætter.

Festudvalg:  Addy og Lizzie udtræder.  Hanna fortsætter og Tove og Flemming er nyvalgt.

Værkstedsudvalg: Lisbeth, Knud og Ragnhild fortsætter.

Udstillingsudvalg: Jens udtræder.  Mogens og Gerda fortsætter, og Lizzie er nyvalgt.

Kaffe/kageudvalg: Addy udtræder. Vibeke, Elli og Hanna fortsætter, og Else er nyvalgt.

Redaktionsudvalg: Gerda udtræder.  Asbjørn og Else fortsætter, og Thorsten vil blive spurgt.

Bibliotekar: Karin udtræder.  Susanne indtræder og giver besked videre til Thorsten for tilretning  på hjemmesiden.

Pressemeddeler: Else udtræder.  Hanna er nyvalgt.  Hanna er meddeler til vore lokale aviser: Nordvest Nyt, By og Land og  Jyderup Posten.  Infoskærme i hhv. Brugsen og Mørkøv hallen vil de lokale sørge for.

Hjemmesideansvarlig: Gerda udtræder.  Thorsten fortsætter.


8. Indkomne forslag:
Ingen.

 

9. Eventuelt:
Asbjørn meddeler, at han ved næste valg ønsker at udtræde som kasserer og fra
 bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen er slut og Knud takker for god ro og orden.

 

…....................................................................................................................................................

 

Bestyrelsen finder ud af at have glemt et vigtigt punkt: Godkendelse af ændrede vedtægter for tilretning overfor Holbæk Kommune, og dette skal ifølge vore vedtægter være med 14 dages varsel. De nye vedtægter blev oplæst under vor middag, og vedtægtsændringen vil blive taget med på en ekstraord. generalforsamling torsdag den 11/12-2014, hvor vi har vor julekomsammen.

Generalforsamling i Nordvestsjællands Stenklub

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.30 på Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.   Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015.          

4.  Valg af formand.

5.   Valg til bestyrelsen: På valg er Ragnhild, Gerda og Thorsten. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Lizzie.

6.  Valg af revisorer og suppleant: Udgår, da alle blev valgt sidste år.

7.  Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

8.  Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9.    Eventuelt.

Der er spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv! HUSK tallerken, bestik og glas!

OBS: Tilmelding senest 16. okt. til Hanna på mobil 2445 9041. 

  

Nordvestsjællands Stenklub

Referat fra generalforsamlingen den 31/10-2013
14 deltagere.
Vor tidligere dirigent Ole Steen blev mindet.

l. Valg af dirigent:

Knud blev valgt.

2. Formandens beretning:

Asbjørn stod for formandens beretning, da Mogens er på ferie.

Asbjørn fortalte om årets klubaftener og ture, her bl.a. Fur og Mors, her flotte og gode fund, boede måske lidt for billigt. Røsnæs turen. Storebælt turen, hvor rigtig mange deltog, 20 personer. Flotte fund, Hannah fandt Glyfora, dog ikke et danekræ. Nakke Hage også her gode fund. Turen til Kullen med Sydsj, Forening, specielle sten. Karlstrup Grusgrav, her kun 4 personer, Karl mødte op med flere af sine fund, kunne dog ikke deltage i terrænet. Møens Geocenter her også kun 4 personer, lidt ærgerligt for et ellers godt arrangement.

Værkstedet, et fint og godt aktiv for klubben, bl, a. omtalen med Lisbeth i NordvestNyt, i anledning Lisbeths udstilling på Kildemarkedet, hvor vor klub også blev omtalt. Udstillingen i Andelsbyen med smykker og gravegange, her skulle også have været miniraler/krystaller, men David Leadbetter var ikke tilfreds med forholdene og trak sig.
TeSelskabet, hvor vi have lidt sten og smykker samt vort blad Spadejen og flyers omkring vor klub
Var godt besøgt. Og er hvert år i anledning af Museets fødselsdag.

Hjemmesiden: med bl.a. foto og vort blad, hvor alle kan finde os. Spadejen er på adskillige biblioteker. Derfor er der pligtaflevering ( 2 eksemplar til Det. Kgl. Bibliotek).

Alice Rasmussen (Faxe Kalkbrud) fik overrakt Amy Mannings Pris i Dublin. Vi deltog ved receptionen i DK. Vi viste endvidere opmærksomhed ved Alices senere bisættelse.

Der er indkøbt en bog: Livet i kridthaven.
2 pulverslukkere: til værksted og mødelokale.

Vi er i gang med at blive optaget under Holbæk Kommune, kultur og fritid.

Muligvis er et Danekræ fundet af Grethe Tolborg, i givet fald er det første gang i vor klubs historie.
Gns. har der været ca.12 (feltture) og op til 20 personer til vore klubaftener.
Til vore kommende turer: Brorfelde og Geologisk Museum, her er tilmelding nødvendig.

Beretningen godkendt.

3. Regnskab.
Asbjørn fremlagde det reviderede regnskab.
Årets overskud ……………… kr. 1.922,40

Kassebeholdning 29/10-2013 kontant + konto kr.12.201,17

Frimærker………………………….kr. 86,50.

P.t. 74 medlemmer, vore 2 sponsorer er opsagt, da vi godt selv kan bruge pladsen i Spadejen.

Uændret kontingent kr. 170,- i 2014.

Asbjørn fortalte, at prisen for Spadejen er kr. 12,64 pr. stk. og 130 stk. dækker vort vinterbehov.

Måske lidt flere i forårsprogrammet i forbindelse med udstillinger m.v.

Regnskab godkendt.

4. Valg af formand: udgår: da Mogens blev valgt i 2012 for 2 år.

5. Valg til bestyrelse: Genvalg til Asbjørn og nyvalgt: Susanne Quist (i stedet for Svend, der går på grund af sygdom).
Som suppleant til bestyrelsen nyvalgt: Else Eriksen.

6. Valg af revisor og revisorsuppelant: Genvalg til Egon og Jørgen.

Som revisorsuppleant nyvalg: Lilli Christensen.

7. Valg til udvalg: Mødeudvalg: Birger Holm valgt (i stedet for Svend).
Her også en 2 årig periode, da valget var i 2012.
Kageudvalg: her blev nyvalgt: Vibeke Nielsen, Gørlev, da Karin er udtrådt i utide.

8. Indkomne forslag: Ingen.

9. Eventuelt.
Hannah foreslog, at der til vore ture burde være tilmelding, hvilket er en god ide,
Der blev drøftet frem og tilbage, nogle var bange for, at det måske ville begrænse deltagerantallet.

Vi nåede hertil, at det må være op til turudvalget at bestemme.
En sen afmelding ville også være o.k.

Knud fortalte om en evt. tur til det sydlige England med Riis Rejser, der skulle være mindst 20 deltagere, evt. med andre klubber, men tilbagemelding mangler fra Riis Rejser.

Asbjørn snakker om en evt. tur til Helgoland, og måske også Rugen. Ragnhild: måske lære at finde rav.

Generalforsamling: mødetidspunkt blev drøftet. Ligesom vore torsdags mødeaftener blev drøftet, kunne måske foregå i de andre af ugens dage?.

Ligesom arrangement i Kr. Himmelfarts- hhv Store Bededags- ferien måske bør flyttes, da mange familier og venner har traditioner for ture/familiebesøg m.v.
Vandproblemer blev drøftet, Birger fortalte om fryseteknik. Birger vil spørge Jan (VVS-mand), hvad en sådan reparation vil koste. Kan vi lade reparationen foretage?

Lotte: vi er i en offentlig bygning og reparation og ændringer kun i samråd med skoleleder og pedel. Knud vil besøge den nye skoleleder og en pris var måske godt at have med.

Generalforsamlingen er slut.

Aftenen afsluttes med lækkert smørebrød og oste bord, dejligt syltetøj og valnødder fremstillet af Hannah. Kaffe, the og småkager.